Trang giọng đọc mẫu - Tiếng Hàn tiếng Nhật bản xứ. Bạn có thể download từng track về để đánh giá sự phù hợp. Hoặc yêu cầu gửi thêm giọng đọc mẫu khác.

TIẾNG HÀN

 • Voice Actor W | 003-MKR
 • phanbdm
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/127e2972-a50b-4da9-a21e-ec77eed092f6.webp
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/003-MKR-Voiceactorw-Cartoon-and-TVC.mp3
 • Lee Hyori | 002-FKR
 • phanbdm
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/ab35a08c-b6fc-43b2-b7be-7e72f100b274.webp
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/002-FKR-Lee-Hyori-TVC.mp3
 • Cindy Sicle | 001-FKR
 • phanbdm
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/2382e0a8-dae1-4291-95bc-824a3266ac1f.webp
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/001-FKR-Cindysicle-Corporate.mp3

BOOKING

TIẾNG NHẬT

 • Kenzo | 001-MJP
 • phanbdm
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/kenz0.jpg
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/001-MJP-Kenzo.mp3
 • Ruki | 002-FJP
 • phanbdm
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/ruki.jpg
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/002-FJP-Ruki.mp3
 • Erusha | 001-FJP
 • phanbdm
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/erusha.jpg
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/10/FJP-001-Erusha.mp3

BOOKING

Trang web không thể đăng nhiều giọng đọc demo vì tất cả video, hình ảnh và âm thanh đều có liên quan đến vấn đề bản quyền và làm tốc độ tải trang bị chậm. Inter Voice Talent mong bạn thông cảm. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giọng đọc demo phù hợp nhất.