Trang giọng đọc mẫu - Tiếng Anh Bản Xứ Giọng Mỹ (American English). Bạn có thể download từng track về để đánh giá sự phù hợp. Hoặc yêu cầu gửi thêm giọng đọc mẫu khác.

GIỌNG NỮ

 • Nastasia M | ID: 006
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/ecf60531-6193-4461-aa54-da29a4f89ac8.webp
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Nastasia-ID006.mp3
 • Victoria C | ID: 007
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/cadc4cf8-9cc1-4d79-bf7b-5e5db481e306.webp
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Victoria-C-ID007.mp3
 • Jennifer White | ID: 009
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/bc711e9d-9a80-4f5c-9dcb-d64613ab15f6.webp
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Jennifer-white-ID009.mp3
 • Kate Q | ID: 008
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/fa3c4e55-5ac8-4af8-9d77-fd78d2373bd1.webp
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Kate-Q-ID008.mp3
 • Jane Wright | ID: 001
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Jane-ID001.jpeg
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Jane-ID001.mp3

BOOKING

 

GIỌNG NAM

 • Jon Driscoll | ID: 004
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/jon.png
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Jon-ID004.mp3
 • Bobby G. | ID: 010
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/669c5e10-a1d7-4ba2-89bd-adfba454eabe.webp
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Bobby-g-ID010.mp3
 • Stanley George | ID: 003
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Stanley-ID003.jpg
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Stanley-ID003.mp3
 • Michael K. | ID: 011
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/e68544c9-d0d8-4915-ba3a-37c52baf8f5a.webp
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Michael-K-ID011.mp3
 • Jack Carlin | ID: 002
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/jack-id002.jpeg
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Jack-ID002.mp3
 • Pete Samuel | ID: 005
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/pete-id005.jpg
 • ALL CATEGORIES
 • https://voicetalent.com.vn/wp-content/uploads/2023/08/Pete-ID005.mp3

BOOKING

Trang web không thể đăng nhiều giọng đọc demo vì tất cả video, hình ảnh và âm thanh đều có liên quan đến vấn đề bản quyền và làm tốc độ tải trang bị chậm. Inter Voice Talent mong bạn thông cảm. Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được giọng đọc demo phù hợp nhất.