Trang web không đăng nhiều giọng đọc demo vì tất cả video, hình ảnh và âm thanh đều có liên quan đến vấn đề bản quyền và làm tốc độ tải trang bị chậm. VTA mong bạn thông cảm.

Bạn hãy mô tả yêu cầu về giọng đọc. Bao gồm: ngôn ngữ, giới tính giọng đọc, giọng trẻ em hay người lớn, thể loại video hay dự án mà bạn sẽ sử dụng giọng đọc này… Yêu cầu của bạn cần cụ thể để công việc được nhanh chóng hơn.